Tải Về

1/PHẦN MỀM DỰ TOÁN VA 2015 (Dùng cho giảng dạy):  Tải về

2/HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:   Tải về


3/VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN:
-Luật xây dựng 2014

-Luật đấu thầu 43/2013

-Nghị định 32/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

-Nghị định 59/2015 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình

-Nghị định 63/2014 về Qui định chi tiết của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

-Thông tư 06/2016 Hướng dẫn quản lý và xác định chi phí đầu tư xây dựng

-Quyết định 788 về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng

-Thông tư 05/2016 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

-Thông báo 107/TB-UBND Về áp dụng thông tư 05/2016 xác định đơn giá nhân công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

-Quyết định 79/QĐ-BXD Công bố định mức quản lý dự án và Tư vấn xây dựng

-Thông tư 01/QĐ-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát


4/ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG:

-Định mức dự toán xây dựng công trình 1776;1172

-Định mức dự toán xây dựng công trình 1777;1173

-Định mức 587 sửa đổi và bổ sung phần lắp đặt

-Định mức 588 sửa đổi và bổ sung phần xây dựng

-Định mức 1134 về hao phí máy thi công xây dựng

-Định mức lắp đặt đường dây và Trạm biến áp 4970 (Năm 2016)

-Định mức dự toán công trình – Phần khảo sát 1354 (Năm 2016)

-Định mức 235: Sửa đổi và bổ sung – Phần xây dựng (Năm 2017)

-Định mức 236 : Bổ sung – Phần lắp đặt (Năm 2017)

-Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2014


5/ĐƠN GIÁ CÁC TỈNH THÀNH:

+ Đơn giá Đà Nẵng:

– Quyết định công bố đơn giá Đà Nẵng phần xây dựng:

Anh1- Quyết định công bố đơn giá Đà Nẵng phần lắp đặt:
Anh2- Công văn liên quan về việc áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình:

Anh3+ Đơn giá Quảng Ngãi 2016
+ Đơn giá Phú Yên 2016

6/ PHẦN MỀM LUYỆN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

– Phần mềm luyện thi chứng chỉ hành nghề (Phần pháp lý) :Tải về

– Phần mềm luyện thi chứng chỉ hành nghề (Phần chuyên môn KT, KC, GS, ĐG) :Tải về

– Phần mềm luyện thi chứng chỉ hành nghề (Phần chuyên môn HT, DN, NC, TG,KS) :Tải về