Dự Toán – Dự Thầu

1/ Về lập dự toán (Tra đơn giá )

Bảng đo bóc khối lượng:

1_TienLuong

Bảng dự toán:

2_Dutoan

Bảng chênh lệch giá:

3_ChenhLech

Bảng tổng hợp kinh phí:

4_TongHop

 

2/ Về lập dự toán (Phân tích đơn giá)

Bảng đo bóc khối lượng:

5_TienLuong2

Bảng phân tích đơn giá:

6_PhanTichDG2

Bảng dự toán:

7_Dutoan2

Bảng tổng hợp kinh phí:

8_TongHop2

3/ Về lập giá dự thầu

Bảng phân tích đơn giá dự thầu:

9_PTGiaThau

Bảng đơn giá dự thầu:

9b_GiaThau

Updated: 27/01/2016 — 1:40 PM